Summary


No 25.05.2018. Eiropas savienībā uzsākta EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) piemērošana. Tā piemērojama vienādi visā Eiropas savienībā.

Full policy

Definīcijas

Personas dati: Jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu (piem., vārds, uzvārds, personas kods, jebkāda medicīniska rakstura informācija u.c.)

Īpašo kategoriju personas dati: Personas dati, kas norāda personas rasi, etnisko izcelsmi, reliģisko, filozofisko un politisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī sniedz informāciju par personas veselību vai seksuālo dzīvi. Atsevišķi Vispārīgajā datu aizsardzības regulā izcelta datu kategorija, uz ko attiecās īpaši noteikumi.

Apstrāde: jebkura ar personas datiem veikta darbība, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu.


Normatīvie akti, kas reglamentē darbības ar personas datiem nozarē:

Vispārīgā datu aizsardzības regula - http://www.dvi.gov.lv/lv/wp-content/uploads/ES_Regula_2016_679.pdf 

Fizisko personu datu apstrādes likums - https://likumi.lv/ta/id/300099-fizisko-personu-datu-apstrades-likums 

Ārstniecības likums – https://likumi.lv/doc.php?id=44108 

Pacientu tiesību likums – https://likumi.lv/doc.php?id=203008 

Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu – https://likumi.lv/doc.php?id=190610 

Noteikumu par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām - https://likumi.lv/doc.php?id=187621 

Rīgas Stradiņa universitātes privātuma politika - https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/general/rsu_privatuma_politika.pdf 


RSU arī turpmāk informēs par izmaiņām, nosacījumiem un procesiem personas datu apstrādē studiju procesa ietvaros.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar RSU personas datu aizsardzības speciālistiem rakstot e-pastu uz: personu.dati@rsu.lv

Ar šo, apliecinu, ka iepazinos un apņemos savā darbībā ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz personas datu (īpaši pacientu datu) apstrādi, kā arī sekot līdzi RSU un ārstniecības iestāžu sniegtajai informācijai un aktualitātēm personas datu (īpaši pacientu datu) aizsardzības jautājumos.


Summary

Darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāža domāta Jūsu drošībai un veselības saglabāšanai, tāpēc aicinām rūpīgi iepazīties ar zemāk pievienotajiem dokumentiem, īpašu uzmanību pievēršot RSU iekšējiem normatīvajiem dokumentiem darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā!

Full policy

RSU darba aizsardzības un ugunsdrošības instrukcijas:

Galvenie ārējie normatīvie akti, kas reglamentē darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības un uz kā pamata izstrādātas RSU darba aizsardzības un ugunsdrošības instrukcijas:

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar RSU darba aizsardzības speciālistiem rakstot e-pastu uz: darba-aizsardziba@rsu.lv vai zvanot pa tālruni 67409117.

Ar šo apliecinu, ka iepazinos ar RSU darba aizsardzības un ugunsdrošības instrukcijām, sapratu tajās noteiktās prasības un apņemos ievērot RSU darba aizsardzības un ugunsdrošības instrukcijas, un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu darba aizsardzībā un ugunsdrošībā prasības.  

Summary


Cienījamie docētāji un studējošie!

Informējam, ka saslimšanas ar Covid-19 ierobežošanai Rīgas Stradiņa universitātē ir pieņemta visam personālam saistoša “Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Rīgas Stradiņa universitātē”, turpmāk tekstā – Kārtība, (apstiprināta ar rektora 17.08.2020 rīkojumu Nr.5-1/349/2020).

Kārtībā noteikto pasākumu atbildīga ievērošana ir visu mūsu interesēs.Full policy

Pirms darba sākšanas aicinām iepazīties ar virkni būtiskiem punktiem no Kārtības:

5.1.  RSU personāls un apmeklētāji ierodas RSU, līdzi ņemot mutes un deguna aizsegu (turpmāk - sejas maska). Pēc atbildīgā RSU darbinieka (docētāja, sagaidītāja u.c.) pieprasījuma, persona uzvelk sejas masku.

5.2. RSU personālam un apmeklētājiem ir aizliegts ierasties un uzturēties RSU telpās, ja viņiem ir vērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus, elpas trūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra) vai ir apstiprināta Covid-19 infekcija, kā arī gadījumos, ja personai noteikta nepieciešamība ievērot pašizolāciju.

5.3. Ja akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes sākas uzturēšanās laikā RSU telpās, personai ir pienākums nekavējoties informēt par to savu tiešo vadītāju (darbiniekiem), docētāju (studējošajiem un citiem izglītojamiem) vai RSU pārstāvi – kontaktpersonu (apmeklētājiem), uzlikt sejas masku un atstāt RSU telpas. Persona nekavējoties sazinās ar savu ģimenes ārstu, kopīgi lemj par turpmāko ārstniecību un informē par to attiecīgi tiešo vadītāju, pasniedzēju vai citu RSU pārstāvi.

5.6. Par personas veselības stāvokļa tiešo uzraudzību un ziņošanu attiecīgā departamenta direktoram ir atbildīgi:

5.6.1. lekcijā vai nodarbībā – klātesošais akadēmiskais vai tehniskais personāls vai docētājs;

5.6.2. citos gadījumos – struktūrvienības vadītājs.

6.3. Ja studējošais nav apmeklējis 2 nodarbības, studiju kursa docētājs sazinās ar studējošo, noskaidro iemeslus un ziņo par to studiju programmas vadītājam.

6.7.1. Ārvalstu reflektantu nodaļa (attiecībā uz reflektantiem), Ārvalstu studentu nodaļa (attiecībā uz studējošajiem) un Starptautisko sakaru departaments (attiecībā uz apmaiņas studentiem) informē reflektantus un studējošos par pienākumu ierasties Latvijas Republikā ne mazāk kā 14 dienas pirms studiju uzsākšanas klātienē un pienākumu ievērot pašizolāciju.

6.7.3. Ja reflektants vai studējošais ierodas no valsts, kura iekļauta Slimību profilakses un kontroles centra iekļautajā sarakstā (valsts ar augstu inficēšanās risku), Ārvalstu studentu nodaļa izskaidro studējošajam pašizolācijas prasības.

7.1. RSU personālam ir pienākums izmantot un redzamā vietā nēsāt darbinieka karti vai studējošā karti. RSU ēkās ieejas piekļuve tiek ierobežota ar piekļuves kontroles sistēmu – durvju atvēršana notiek ar darbinieka vai studējošā karti. RSU ēkās Dzirciema ielas 16 un Anniņmuižas bulvārī 26a, Rīgā, galvenās ieejas mezglos. Ienākošo un izejošo cilvēku plūsma tiek nodalīta.

8.1. Prakse studiju programmās notiek saskaņā ar prakses vietas noteikumiem.

11.1. Dienesta viesnīcas potenciālie īrnieki, kuri atgriežas vai ierodas Latvijā no ārvalstīm, kuras iekļautas Slimību profilakses un kontroles centrā noteiktajā sarakstā ar paaugstinātu saslimstību, ievēro 14 dienu pašizolāciju ārpus RSU dienesta viesnīcām un informē par to dienesta viesnīcas administrāciju pa pieteikšanās kanāliem – frontdesk@rsu.lv , tālr. +371 27824945. Dienesta viesnīcu telpu izmantošanu var uzsākt pēc pašizolācijas termiņa beigām, ja personai nav novērojami infekcijas simptomi.

Lūdzam iepazīties arī ar visu Kārtības tekstu: https://www.rsu.lv/aktualitates/apstiprinata-piesardzibas-pasakumu-istenosanas-kartiba-covid-19-infekcijas-izplatibas

Lūdzam sekot jaunākajai informācijai par Covid-19 infekcijas ierobežošanu RSU: https://www.rsu.lv/covid-19Summary

Rīgas Stradiņa universitāte ir apstiprinājusi Studiju Reglamentu I un Iekšējās kārtības noteikumus (dokumenti apstiprināti RSU Senāta 2020.gada 21.aprīļa sēdē, protokols nr.2-1/4/2020).


Full policy

Apstiprinātos dokumentus skatīt šeit: https://www.rsu.lv/studentiem/dokumenti

Ar šo apliecinu, ka esmu iepazinies un piekrītu RSU Studiju Reglamentam I un Iekšējās kārtības noteikumiem.