List of active policies

Vārds Type User consent
Fizisku personu datu aizsardzības nosacījumi Site policy All users
Darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāža Other policy All users

Summary


No 25.05.2018. Eiropas savienībā uzsākta EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) piemērošana. Tā piemērojama vienādi visā Eiropas savienībā.

Full policy

Definīcijas

Personas dati: Jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu (piem., vārds, uzvārds, personas kods, jebkāda medicīniska rakstura informācija u.c.)

Īpašo kategoriju personas dati: Personas dati, kas norāda personas rasi, etnisko izcelsmi, reliģisko, filozofisko un politisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī sniedz informāciju par personas veselību vai seksuālo dzīvi. Atsevišķi Vispārīgajā datu aizsardzības regulā izcelta datu kategorija, uz ko attiecās īpaši noteikumi.

Apstrāde: jebkura ar personas datiem veikta darbība, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu.


Normatīvie akti, kas reglamentē darbības ar personas datiem nozarē:

Vispārīgā datu aizsardzības regula - http://www.dvi.gov.lv/lv/wp-content/uploads/ES_Regula_2016_679.pdf 

Fizisko personu datu apstrādes likums - https://likumi.lv/ta/id/300099-fizisko-personu-datu-apstrades-likums 

Ārstniecības likums – https://likumi.lv/doc.php?id=44108 

Pacientu tiesību likums – https://likumi.lv/doc.php?id=203008 

Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu – https://likumi.lv/doc.php?id=190610 

Noteikumu par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām - https://likumi.lv/doc.php?id=187621 

Rīgas Stradiņa universitātes privātuma politika - https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/general/rsu_privatuma_politika.pdf 


RSU arī turpmāk informēs par izmaiņām, nosacījumiem un procesiem personas datu apstrādē studiju procesa ietvaros.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar RSU personas datu aizsardzības speciālistiem rakstot e-pastu uz: personu.dati@rsu.lv

Ar šo, apliecinu, ka iepazinos un apņemos savā darbībā ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz personas datu (īpaši pacientu datu) apstrādi, kā arī sekot līdzi RSU un ārstniecības iestāžu sniegtajai informācijai un aktualitātēm personas datu (īpaši pacientu datu) aizsardzības jautājumos.


Summary

Darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāža domāta Jūsu drošībai un veselības saglabāšanai, tāpēc aicinām rūpīgi iepazīties ar zemāk pievienotajiem dokumentiem, īpašu uzmanību pievēršot RSU iekšējiem normatīvajiem dokumentiem darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā!

Full policy

RSU darba aizsardzības un ugunsdrošības instrukcijas:

Galvenie ārējie normatīvie akti, kas reglamentē darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības un uz kā pamata izstrādātas RSU darba aizsardzības un ugunsdrošības instrukcijas:

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar RSU darba aizsardzības speciālistiem rakstot e-pastu uz: darba-aizsardziba@rsu.lv vai zvanot pa tālruni 67409117.

Ar šo apliecinu, ka iepazinos ar RSU darba aizsardzības un ugunsdrošības instrukcijām, sapratu tajās noteiktās prasības un apņemos ievērot RSU darba aizsardzības un ugunsdrošības instrukcijas, un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu darba aizsardzībā un ugunsdrošībā prasības.